"A paridera de Wert"

 David Félez Sola Miembro del Consello Nazional de CHA  «Reyal Decreto 3/2002, d'onze de chinero, por o que s'establexen as normas menimas de protezión d'as pirinas ponederas, que caldrá que tiengan, sisquiera, 750 zentimetros cuadratos de superfizie de gayola por pirina.» «Reyal Decreto 1135/2002, de 32 d'otubre, tocán a ras condizions menimas de protezión de cochins, que siñala que as condizions menimas de suelo libre ye de 2,25 metros cuadratos por cochín si a zolle contiene de 6 a 39 animals (os barracos, 6 metros cuadratos por animal). A esplotazión que no cumpla a normatiba a 1 de chinero de 2013 será zarrata, no prolargando-se o plazo ni o tiempo d'adaptazión.»  «Reyal Decreto-Lei 14/2012 d'alcorzamientos en educazión d'o Menistro Wert, por o que se fan más grans as proporzions, ye dizir, más alumnos por metro cuadrato (1,5 metro cuadrato por nino): en amostranza primaria, dica 30 ninos/as por aula; en amostranza secundaria, dica 33 (podendo plegar dica 36), e en bachillerato, dica 39 (podendo plegar dica 40 e tantos alumnos por aula).»  A ra finitiba, que os animals disposan en as naus d'as torres e pardinas de más espazio que os alumnos d'o sistema educatibo español. Sin duda que os animals (cochins, pirinas ponederas, betiellos,…) tienen dreito a estar tratatos con dinidá. En ixo emos abanzato muito, e me fa goyo. Manimenos, no parixe que o bienestar d'os alumnos l'importe muito a iste gubierno, pos entre que amilloran as condizions d'os cochins e d'as pirinas, empeyoran as d'os nuestros escolars, que son o futuro.